Wolfgang Kotek

Ontwerper Arbopas

Deze website is opgesteld door een nog redelijk vitale 89-jarige bedrijfsarts die al vele jaren niet meer praktiseert. In de jaren negentig van de vorige eeuw was ik zeer actief zowel in mijn beroep alsook in de politiek. Na mijn officiële pensionering op 65-jarige leeftijd ben ik nog een flink aantal jaren werkzaam gebleven in diverse arbodiensten.

Uit verschillende documenten komt naar voren dat ik door mijn toenmalige werkgevers maar evengoed door de werknemers werd gewaardeerd.

  1. Mijn werkgever, Hunter Douglas Europe, was zeer tevreden met de relatief lage ziektecijfers die – hetgeen uit de documentatie blijkt – tijdens de uitoefening van mijn praktijk ongeveer 35% lager waren dan in andere geheel vergelijkbare metaalindustrieën.

  2. De werknemers, vertegenwoordigd in de Ondernemingsraad, waren blij met de op hen gefocuste zeer nauwkeurige verzuim-verlagende arbeidsadviezen, maar ook met het feit dat de werkgever meewerkte aan de totstandkoming van deze gezondheidsadviezen.

In de jaren negentig van de vorige eeuw toen Paars 1 en Paars 2 de scepter zwaaiden in de Nederlandse politiek, werd mijn gedachtegoed volledig gesteund door de toenmalige RPF, die later zonder de essentie van haar partijprogramma te veranderen werd voortgezet in de huidige ChristenUnie. Een motie in verband met invoering van een zogenaamde Arbopas en een wetsvoorstel om het woord Keuring te veranderen door Preventief Gezondheidsonderzoek, die beide mijn gedachtegoed vertolkten, werden op het nippertje weggestemd door de toenmalige coalitie van Paars 1 en Paars 2.

De opzet van deze website is uitdrukkelijk niet om mij opnieuw in de vaak controversiële politieke of medische arena te begeven. Dat zou ik niet kunnen en door de uitschrijving uit het BIG-register ook niet mogen. Ik voel mij wel, ongeacht vele wellicht aanvechtbare beleidsmaatregelen van thans, volledig solidair met mijn collega’s uit de bedrijfsgeneeskunde en de verzekeringsgeneeskunde die vaak ‘hard en met hart’ werken om het bedrijfsleven veiliger en gezonder te maken, ook via de politiek. In de pers lees ik over de crisis bij de uitvoeringsinstantie UWV en over de problematiek van de ZZP-ers.

Wolfgang Kotek presentatie

Mijn naam is Wolfgang Kotek, geboren op 11 november 1930 in Duitsland. Van mijn Liberaal joodse ouders kreeg ik een joodse opvoeding. Nadat de nazi’s aan de macht kwamen werd ik vaak vernederd en mishandeld, ook door volwassenen. Joodse kinderen moesten verplicht naar Duitse scholen, echter niet om te leren maar om gepest te worden. Gelukkig kon ik ‘onderduiken’ op een katholieke school, waar ik moest meedoen aan de verering aan twee ‘heilanden’ Adolf Hitler en Jezus van Nazareth.

1938 was een rampjaar. Eind oktober werd mijn vader zonder afscheid van ons te nemen naar zijn geboorteland Polen gedeporteerd en twee weken later beleefde ik de verschrikkingen van de Kristalnacht. Direct vluchtte ik naar Nederland waar ik tot 1945 in 14 pleeggezinnen verbleef. In 1942 droeg ik de ‘gele ster’ en bezocht met 55 joodse kinderen het verplichte joodse schooltje in Apeldoorn. Ik was een van de vijf kinderen die de oorlog overleefden. De overige vijftig kinderen en de twee joodse leerkrachten werden gedeporteerd en vermoord. Door een wonder overleefden ook mijn ouders de tweede wereldoorlog en werd ik bij de bevrijding in 1945 met hen herenigd.

Na de HBS ging ik eind 1950 medicijnen studeren in Amsterdam. Omdat mijn door de oorlog berooide ouders slechts een deel van mijn studie konden bekostigen, werd ik permanent werkstudent. Naast de studie had ik vele tijdelijke banen. Meestal wilde men een vaste baan aanbieden, maar ik gaf mijn studie niet op. Na tien jaar deed ik doctoraal examen en in 1964 werd ik tenslotte bevorderd tot arts. Inmiddels had ik ook een bul voor tropische geneeskunde verworven en een extra aantekening voor sociale geneeskunde.

Toen ik semi-arts was trouwde ik. Uit deze verbintenis die na 17 jaar strandde, werden een dochter en twee zoons geboren. Eind 1981 hertrouwde ik en uit dit huwelijk werd in 1984 een zoon geboren.

Tijdens mijn 13 jaren als huisarts was ik ook enige tijd actief als parttime bedrijfsarts en als medisch begeleider van een bejaardeninstelling. Hierdoor kwam ik in aanraking met de bedrijfsgezondheidszorg.

In 1977 droeg ik mijn Rotterdamse huisartsenpraktijk over aan een collega en startte een nieuwe studie en loopbaan als bedrijfsarts. De officiële registratie tot sociaal geneeskundige vond plaats na enkele jaren studie aan het Instituut voor Preventieve Geneeskunde in Leiden. In die fase leerde ik vrij veel te publiceren.

Dankbetuiging van Dokter Kotek
Met diepe ontroering mochten wij afscheid nemen van onze patiëntenkring

In de jaren negentig van de vorige eeuw verzette ik mij tijdens de kabinetten Paars 1 en 2 in talrijke artikelen in medische en niet-medische pers tegen het Wetsvoorstel Medische Keuringen van D66. Om de werkgelegenheid te bevorderen beoogde D66 toen om bedrijfsartsen volledig uit te schakelen bij sollicitatieprocedures.

Mijn ideeën om het woord keuring te vervangen door ‘preventief gezondheidsonderzoek’ en om sollicitanten en werknemers een zogenaamde ‘Arbopas’ te verstrekken werden op een haar na weggestemd door Paars 1 en 2. Mijn gedachtegoed werd volledig overgenomen door de toenmalige RPF, wier naam later zou worden getransformeerd tot ChristenUnie.

De oorspronkelijke Wet Van Boxtel onderging onopvallend een gunstige metamorfose. In de uiteindelijke Wet Medische Keuringen worden bedrijfsartsen niet meer genoemd maar staat gelukkig wel expliciet dat werkgevers tijdens sollicitaties geen medische vragen aan sollicitanten mogen stellen.

De in 2019 ingevoerde vernieuwde Arbeidsomstandighedenwet vermeldt opnieuw letterlijk dat arbeid dient te worden aangepast aan de persoonlijke eigenschappen van werknemers.

Daarom zijn mijn vele artikelen in de medische en niet-medische pers uit de jaren negentig van de vorige eeuw, die pleitten voor invoering van een Arbopas, zij het met enige nuanceverschillen, nog steeds actueel. Ik verwijs graag naar mijn overwegingen en pleidooien op mijn website www.arbopas.nl.

Presentaties en beeldmateriaal